onsdag 23 augusti 2017

Konservering i Hofterups kyrkaUnder veckan inleddes konserveringen av de romanska målningarna i kor och absid. Kyrkan är byggd under 1100-talet och de tidiga målningarna har attribuerats Finja gruppen som var aktiva i Skåne under 1125 - 1150. Kalkmålningarna togs fram 1912 under en stor renovering i kyrkan ledd av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin. Målningarnas motiv återfinns i andra romanska kyrkor, en bildvärld som kan ha spritts och delats via manuskript och kunskap som burits med till Norden av klostrens munkar från kontinenten. Delar av bildsviten finns bevarad ovan valv.
Helgonansikte i absiden.

På norrväggen i koret finns en skildring av Barnamorden i Betlehem.
Här syns hur Herodes till vänster ger order till en soldat.

Konserveringen kommer att pågå under hösten in i november månad. Uppdateringar av arbetets framskridande kommer att göras kontinuerligt. 

fredag 14 juli 2017

Semester 15/7-15/8

Nu håller Skånes Målerikonservatorer semester 15 juli till 15 augusti. 
Med lite bilder från vårens olika projekt önskar vi er alla en skön sommar!

söndag 5 mars 2017

Gels in Conservation, London 16-18 oktober 2017

Inför vår presentation av rengöring av känsliga kalkmålningar med skonsamma geler genomför vi tester i Everlövs kyrka. Nanorestore Gels® är vattenbaserade kemiska geler som inte lämnar några rester på målningsytan. Tack vare deras kvarhållande molekylära nätverk kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom papper eller akvareller. Dessa geler agerar endast på kontaktytan mellan gel och yta och ärgar inte ned, vilket kan vara fallet med traditionella mjuka geler. Dessa geler har utvecklats av CSGI i Florens tillsammans med konservatorer verksamma inom olika materialkategorier.  Bl.a Nationalmuseum i Köpenhamn. Tester i mindre skala har tidigare gjorts på kalkmålningar, men nu genomför Skånes Målerikonservatorer en utvärdering i större skala för dessa typer av geler. De är endast laddade med destillerat vatten och icke farliga för användaren eller miljön.
Dessa hydrogeler är komponerade av pHEMA/PVP, som används inom livsmedels-och läkemedelsindustrin. Tillsammans bildar dessa båda ämnen stabila nätverk med hög hydrofilicitet (hydrofilicitet är tendensen hos en yta att bli våt eller absorbera vatten).

I London anordnas 16-18 oktober en konferens med temat geler inom konservering. International Academic Projects i samarbete med Tate står för denna konferens och Skånes Målerikonservatorer ska här redogöra för våra tester och utvärderingar av dessa geler. Vi har genom kontakter med CSGI i Florens fått möjlighet att testa olika typer av dessa sk hårda geler och provat ut de som fungerar bäst för våra ändamål i Everlövs kyrka.
Under mars och april månad kommer utvärdering av dessa geler att ske.
För mer info om dessa geler gå in på csgi.unifi.itIngrid Wedberg, Matilda Thorlund Brönmark och Johnna Nessow genomför rengöring med Nanorestore Gel PG6. Bakom kameran Hanna Eriksson.lördag 11 februari 2017

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.
Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning.
Korvinden i Hofterups kyrka, Lunds stift.
Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma
omfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer av
arbeten på vindarna.
För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande och
byggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av
dessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.
Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på det
ikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar på
tekniska frågeställningar.
Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivits
kompositionerna?
Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador som
målningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt?

Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning.
Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.
Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor.

Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.
Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika
verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Henrik Nilsson och Petter Jansson.
Projektansvarig:
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.

Projektdeltagare:
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer
Henrik Nilsson, murarmästare HN Byggnadsvård
Petter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/Lund

I februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.

Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.
Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar" och det pågående projektet
"Timmermanskonst i Lunds stift” sker.

Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.
Östra och norra korväggen. Målningar attribuerade till Finjagruppen 1125-50.
Detalj i fresco-teknik av bård.

Detalj av secco-måleri i samma bård.
onsdag 8 februari 2017

Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Everlös kyrka framträder som en av de ståtliga exemplen på den skånska landsbygdens medeltida
kyrkoarkitektur.
Det är framförallt de välbevarade kalkmålningarna i långhus och kor som gjort kyrkan välkänd. De tillkom runt år 1500 och har fått ge namn till en av de mest produktiva måleriverkstäderna i Skåne –
Everlövsgruppen.
De flesta av målarverkstäderna arbetade påtagligt lokalt men Everlövsgruppen är representerad även i Danmark som där kallas Brarupsverkstaden efter en kyrka på Falster.
I Skåne räknas ett tjugotal kyrkor till verkstaden bl.a. målningarna i Benestad, Hästveda, Särslövs, Farstorp och Stoby.
Målningarna upptäcktes på 1850- talet och beskrivs ofta som enkla och folkliga.
Sällan har vi konservatorer dock fallit så handlöst för den fantastiska frodighet och innehållsmässiga berättarglädjen som Everlövsmästaren uppvisar!

I korvalven framställs uteslutande evangelisterna med sina symboler och i långhusvalven Skapelsen och de första människorna Adam och Eva. De flesta svicklar och ribbor är inte framtagna, men det förkommer dekorationer även här.
Konserveringen består av rengöring av kalkmålningarna dels med traditionell metod med Gomma pane, men tester genomförs även med sk hårda geler av märket Nanorestore Gels®. Dessa geler kan användas på extra känsligt måleri, där t.om en skonsam en mekanisk rengöring med Gomma pane utgör en risk för att skada målningsskiktet.
Konservator Ingrid Wedberg får hjälp av murarmästare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård med rengöringen.


Ingrid Wedberg rengör med traditionell Gomma pane.
Nanorestore Gels® är kemiska geler  som genom sina stabila nätverk kan bära stora mängder vatten och möjliggöra en rengöring endast på kontaktytan mellan gel och målningsyta. Genom deras unika egenskaper kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom t.ex akvareller. På detta vis behöver inga rester av gelen avlägsnas och endast smutsen lyfts utan att känsliga pigment skadas eller följer med när gelen avlägsnas. Dessa skonsamma geler tillverkas av CSGI vid Universitetet i Florens. Sedan några år tillbaka har vi ett gott samarbete med kemisterna vid denna fakultet, vilka är specialiserade på bevarande av kulturarvet och anlitat av konservatorer runt om i världen.
Gelerna är endast laddade med destillerat vatten och består i sig själva av poly(2-hydroxyetyl metakrylat: p(HEMA))/ poly(vinylpyrrolidon: PVP).
p(HEMA)-hydrogeler har under lång tid studerats inom läkebranschen och PVP används inom kosmetika. Tillsammans bildar dessa kemiskt stabila nätverk.
Tester har gjorts med olika typer av Nanorestore Gels@ har gjorts i en svickel i sydvästra valvet.
Utöver rengöring av de mycket nedsmutsade ytorna kommer konsolidering av sviktande puts att göras, samt mindre spricklagning.
Konservator Matilda Thorund Brönmark genomför tester med
Nanorestore Gel®.

måndag 14 november 2016

St Nicolai kyrka i Sölvesborg

Ribba i koret där vittrat tegel och ytskikt
rensats bort inför upplagning.
Mårtensveckan tillbringade vi i St Nicolai kyrka där vi åtgärdade vittrade tegelstenar i kyrkorummet. Till hjälp hade vi skicklige muraren Ulf från Herr Nilssons Bygg AB/HN Byggnadsvård. Vittringen av tegel beror i det här fallet på saltvandring och saltkristallisation som drabbar enstaka stenar. Vissa stenar kan vid bränningen av teglet blivit underbrända och därmed mer utsatta vad gäller saltangrepp. Vittringen av stenen orsakar att puts och kalkskikt på ytan faller av. Det är viktigt vid upplagning att rena kalkbruk används så att salter kan vandra till stenens yta med så lite skada som möjligt.

Detalj av ribba med sönderfallande tegel.                                 
 

Kyrkan uppfördes under 1200-talet och har vackra kalkmålningar från tidigt 1400-tal.  Det finns motiv av bland annat Treenigheten som gör att målningarna ses som särskilt intressanta. I Mariavalvet beskrivs Marias historia och i valvets norra valvkappa ses Maria krönt till himladrottning med Kristus i sin famn. Delar av kyrkan har nyare målningar från tidigt 1900-tal då kyrkan genomgick en omfattande restaurering och de gamla kalkmålningarna togs fram. Här visas några scener från korvalvet utförda 1400-1425.
Maria krönt till himladrottning.
Joakim mottar budskap från ängeln.

lördag 8 oktober 2016

Altarskåpet i Mariakyrkan, Helsingborg

Under två veckors tid har konservatorerna Johanna Nessow och Matilda Thorlund-Brönmark arbetat med översyn och konservering av det fantastiska altarskåpet i Mariakyrkan i Helsingborg.
Altarskåpet tillverkades på 1400-talet och består av dubbla dörrar som föreställer scener ur Maria och Jesu liv. Under adventsveckorna ändras motiven så att de istället visar scener ur Jesu liv från intåget i Jerusalem till himmelsfärden. På långfredagen är skåpet stängt och bilderna visar apostlar och helgon. Det är ett av de allra vackraste exemplaren på medeltida altarskåp som finns kvar i Norden.
Altarskåpet har rengjorts försiktig från ytligt damm och resningar i krederings- och färgskikt har fästs ned med lim. Kontroll av altarskåpets gångjärn har genomförts tillsammans med en översyn av fastsättningsanordningen.
Johanna Nessow fäster lösa krederings- och färgskikt.

Resning av kredering- och färgskikt. 
Altarskåpet har dubbla dörrpar. Detta är det yttersta som blir synligt under långfredagen.
BebådelsescenenJesusbarnet mottar gåvor från de vise männen

Matilda Thorlund-Brönmark arbetar med avdammning av altarskåpet.